ประวัติและความเป็นมา


       “กองบริหารงานวิจัย” ชื่อเดิม “สำนักบริหารการวิจัย” ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในระดับมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่บริหารจัดการและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อมาในปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 9/2555
วันที่ 5 กันยายน 2555 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น " กองบริหารงานวิจัย "

พันธกิจ

 • สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานการจัดทำแผนการวิจัย โครงการวิจัยและจัดทำคำของบประมาณการวิจัย
 • บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยและประสานการพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 • ประสานการจัดหาแหล่งทุน และการสร้างความเชื่อมโยงกับแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ
 • ประสานด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการพัฒนางานประจำโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
 • ประสานการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
 • นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์และเชิงสาธารณะ
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย รวมทั้งจัดทำวารสารการวิจัยเพื่อให้บริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
 • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่วงวิชาการและสาธารณะ
 • ประสานและสนับสนุนการดำเนินภารกิจสนับสนุนการวิจัยด้านอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 • วิสัยทัศน์

  หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยชั้นนำระดับประเทศ

  ค่านิยม

  ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทำงานเป็นทีม ทุ่มเทในการทำงาน รู้รักสามัคคี ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบและระบบธรรมาภิบาล

  สมรรถนะหลัก

 • บริหารจัดการอย่างมีระบบ
 • เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • แหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน